Macula je projekt zabývající se vztahem mezi obrazem, zvukem
a divákem. Snaží se hledat nové postupy v již zajetých kolejích
a zkoumá jejich další možnosti. Cílem je najit maximální symbiózu
a uspokojit audiovizuální nihilismus. Video mapping je zcela nový
styl vizuálního umění vycházející ze sféry vjingu. Jedná se o určitý
přesah, kdy rámec 2D projekčního plátna byl už nedostačující
a následné snahy o nový koncept vedly k objevení projekcí ve
volném prostoru na libovolné objekty.


Videomapping využívá běžné technologie, dostupné v zábavním
průmyslu, zcela novým způsobem. Hlavní náplní jsou projekce,
které spolupracují s vybraným objektem a usilují o rozbití vnímání
perspektivy u diváka. Pomocí projektoru lze zakřivit a zdůraznit
jakýkoliv tvar, linii nebo prostor. Sugestivní hra světla na fyzickém
objektu vytváří nový rozměr a mění pohled na zdánlivě „běžnou věc“.


Všechno se stává iluzí.
The Macula project explores the relationship between image, sound
and viewer. It fights the established limits and pushes the boundaries
in search of alternative approaches. The goal is to achieve perfect
symbiosis and satisfy audio-visual nihilism. Video mapping is a new
visual style based on VJing. When the standard 2D projection screen
was becoming too ordinary, efforts to find something new led to the
discovery of open space projection on any surface.


Videomapping uses common entertainment technology in a new,
innovative way. The main objective is to use projections tailored to the
selected surface or object to shatter the viewer’s perception of
perspective. The projector allows bending and highlighting any shape,
line or space. A suggestive play of light on a physical object creates
a new dimension and changes the perception of a seemingly
ordinary object.


Everything becomes an illusion.